VMMXXXX

MSP: Xuất sứ: Giá bán: Liên hệ
Mô tả:

Minimodule

5 models available

 

Minimodule

Single supervised input

VMMI100 VdS G212064

Single supervised output

VMMC100 VdS G212066

Input/Output Supervised Output

VMMIC100 VdS G212067

Input/Output Voltage free relay

VMMIC120 VdS G212065

Unsupervised output

VMMC120 VdS G212063

Tải xuống file sản phẩm tại đây:

Danh mục: